ماه: سپتامبر 2021

تجهیزات مصرفی پزشکی چه اقلامی هستند؟

در این صورت، ظرفی را انتخاب کنید که جادار باشد و به راحتی حمل شود. تجهیزات پزشکی یافتههای خود را ثبت کنید. لانست را به آرامی وارد نوک انگشت خود کنید تا قطره خون خارج شود. گلوکومتر یک وسیلهی الکترونیکی قابل حمل است که سطح قند خون را در یک قطرهی کوچک خون، که معمولا از نوک انگشت گرفته می شود، اندازه گیری میکند. منبع نور قرمز بر روی بافت نازک بدن مانند نوک انگشت قرار می گیرد و نور را از بدن عبور می دهد. کاف باید به اندازهای محکم باشد که بتوانید فقط نوک ۲ تا از انگشتها…