یک مقام رسمی در کارزار انتخاباتی ترامپ: آشکار است که در تنگنا قرار داریم

نظر شما چیست ؟