گله لیلی رشیدی از سخنرانی وزیر بهداشت

نظر شما چیست ؟