کنایه مجری تلویزیون به اظهارنظرها درباره گرانی بلیط مترو (فیلم)

نظر شما چیست ؟