کشف 3 مهره متعلق به دوران هخامنشی و ساسانیان در خوزستان

نظر شما چیست ؟