کرونا به 700 سال جلسات سنتی در مجلس عوام انگلیس پایان می دهد

نظر شما چیست ؟