کرونا به یک کشتی جنگی دیگر آمریکا سرایت کرد

نظر شما چیست ؟