کرونا با آزادی چه می‌کند؟

کرونا با آزادی چه می‌کند؟

[ad_1]


مرگ، جان هر انسان را خواهد ربود. احتمال یک‌درصدی مرگ در اثر کرونا نباید شجاعت و مطالبۀ‌ زندگی مطلوب را در انسان‌ها تحت تأثیر قرار دهد. شرط سرزندگی، زندگیِ هر روز است. آزادی، زندگی را فهمیدنی و خوانا می‌کند.

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟