کرونا از هر خانواده عزیزی گرفته است

نظر شما چیست ؟