کرونا، فوکویاما و تاریخی که پایان ندارد!

کرونا، فوکویاما و تاریخی که پایان ندارد!

[ad_1]

«بعد از اینکه طوفان کرونا مسلمات کتاب اول فوکویاما (پایان تاریخ) را با خود برد، بار دیگر از فوکویاما خواسته می‌شود که در این مسلمات تجدید نظر کند. چرا که جهان در آستانه ورود به نظامات متناقضی است. نظاماتی ممکن است بعضی از ارکان مورد نظر فوکویاما را منهدم کنند.»

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟