چرا کرونا در دارندگان گروه خونی O کم خطرتر است؟

نظر شما چیست ؟