چرا رئیس جمهور گفت وضع ما در مقابله با کرونا از اروپا بهتر است؟ (فیلم)

نظر شما چیست ؟