چرا بعد از خرید نهال گردو برخی از نهال ها خشک می شوند؟

نظر شما چیست ؟