پژوهشگران آمریکایی: دمای جهان طی 10 میلیارد سال اخیر افزایش یافته است

نظر شما چیست ؟