پست آمریکا نتوانست ۱۵۰ هزار برگ رای را تا روز انتخابات به مقصد برساند

نظر شما چیست ؟