پرونده خصوصی سازی ماشین سازی تبریز روی آنتن شبکه مستند سیما

نظر شما چیست ؟