وزارت خارجه: در حال رایزنی برای انجام ۳ پرواز از ایتالیا به ایران هستیم

نظر شما چیست ؟