ورود مسافران به روستاهای مازندران ممنوع است

نظر شما چیست ؟