واکنش آژانس فضایی آمریکا و اسرائیل به پرتاب ماهواره نور

نظر شما چیست ؟