نوشیدن مواد ضدعفونی کننده دهها نیویورکی را روانه بیمارستان کرد

نظر شما چیست ؟