نظام وظیفه: هیچ سربازی به علت کرونا فوت نکرده است

نظر شما چیست ؟