ناجا: تصاویری از اهانت به براداران افغانستانی در ایران اتفاق نیفتاده

نظر شما چیست ؟