موافقت اروپا با ایجاد صندوق اضطراری یک تریلیون یورویی

نظر شما چیست ؟