مهریه عندالاستطاعه – وکیل پروندی ، وکیل پایه یک دادگستری تهران

مهریه عندالاستطاعه – وکیل پروندی ، وکیل پایه یک دادگستری تهران

به تیتر مهریه هیچ دسته تفاوتی اساسی نیز ندارند و حتی از لحاظ قانون و شرع یاد دادن یک علم و یا هنر نظیر آموزش قران هم می تواند مهر قرار بگیرد از طرف دیگر اموال موقوفه ، دولتی ، وكيل براي مهريه مشروبات الکلی و… هر چند در بخش اعظم مواقع مهریه در روزگار طلاق گرفته میشود، البته در حقیقت این فعالیت نادرست است و هیچ محدودیت زمانی به جهت دریافت آن از طرف زن وجود ندارد. مدت دوران وصول مهریه به عامل ها متفاوتی از گزاره دوران رسیدگی به پرونده در دادگاه خانواده، حضور یا عدم حضور زوج در دادگاه و شیوه ترقی فرآیند توقیف اموال و دیگر کارداران بستگی دارد و نمی قدرت زمان مشخصی را به جهت آن در لحاظ گرفت. صادر شدن اجراییه وصول مهریه چگونه است؟ درصورتی که در آن اموالی به رخ رسمی به اسم شوهر تصویب گردیده باشد می تواند اموالی که جزء مستثنیات آیین نباشد را توقیف کند و مهم انجام مزایده مهریه خویش را وصول فرمایید اموالی که در خصوص آن هیچ نوع مدرک قانونی مالکیت صادر نگردیده است نمی قدرت توقیف کرد. نحوه پرداخت بعدی به همین شکل می باشد که یکی از مبالغ فوق را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۳۸۲۲۸۴۵۳۸ به نام هادی توکلی واریز نمایید و آنگاه دیتاها واریز را به شماره ۰۹۲۱۲۲۴۲۶۷۰ پیام کوتاه یا این که واتساپ فرمایید تا وکیل در کمتر از ۵ دقیقه به خط شما تماس حاصل می کند. در همین طرز زوجه دارای مراجعه به دفترخانه محل تصویب عقد نکاح و ارائه مدرک ازدواج خود ،تقاضای صدور اجرائیه می نماید بعد از آن اهمیت اجرائیه به اداره ثبت مراجعه و مهریه را مطالبه کندتقاضای صادر شدن اجرائیه باید به شکل کتبی و به وسیله ذینفع تقاضا گردد ذینفع در قانون شامل زوجه و نمایندگان وی نظیر وکیل زوجه و قیم و… آن‌گاه از صادر شدن رای قطعی زوجه می تواند بلافاصله تقاضای صدور اجراییه نماید. بدین ترتیب در جایی که مهریه به رخ وجه نقد یا این که سکه ( کلی ) باشد حساس عفو مهریه از سوی زن به مرد ، مهریه ساقط می شود و زن حق برگشت به مرد ندارد . اگر شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در آیتم نرخ نماینده قانونی برای مهریه بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.

نظر شما چیست ؟