مهار آتش سوزی گسترده در بازار بغداد

نظر شما چیست ؟