مقايسه پروازها در جهان قبل و بعد از کرونا (فیلم)

نظر شما چیست ؟