مقام آمریکایی: انتظار نداریم در سال ۲۰۲۰ بر کرونا چیره شویم