معاون مهندسی سایپا: اجرای رعایت فاصله فردی تا پایان اپیدمی ویروس کرونا

نظر شما چیست ؟