مشاور کاخ سفید: کاهش قیمت نفت کوتاه مدت خواهد بود

نظر شما چیست ؟