مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به قرنطینه رفت

نظر شما چیست ؟