محققان: کرونا در محیط های بدون تهویه بیشتر زنده می ماند

نظر شما چیست ؟