ماجرای نوزاد رها شده در حاشیه شهر اصفهان چیست؟

نظر شما چیست ؟