لکنت زبان جو بایدن در سخنرانی زنده (فیلم)

نظر شما چیست ؟