قم نیوز – شناخت پیستون و دلایل خرابی آن

قم نیوز – شناخت پیستون و دلایل خرابی آن

از مهمترین نصیب های پیستون ، مرحله بالایی آن می باشد ، شکل تراز بالای پیستون بر طرز احتراق ادغام سوخت و هوا اثر می گذارد و در صورتی که سطح بالایی پیستون به لطف طراحی شود اختلاط ترکیب سوخت و هوا خوبتر شده و منجر تولید اقتدار بهینه می رینگ پیستون ضعیف شود. درصورتیکه به دیواره پیستون های نمایش دیتا شده توجه نمایید می بینید در دیواره همه آن ها شیارهایی ساخت شده است ؛ همین شیارها محل کارگزاشتن حلقه پیستون پیستون پراید می باشد. در همین پیستون تاج پیستون ، محل رینگ ها و دامن پیستون به صورت یک واحد و یک جا ساخته می شود. پیستون اهمیت سر صاف: تراز تاج همین پیستونها صاف و یک دست است. قطر پیستون در ناحیه سر از کلیه جا کاهش است. مانند: ریختهگری ناصحیح پیستون، خنک نمودن کمتر از میزان واجب بوسیله روغن موجود در فضای کارتر و سیستم خنک کننده و همینطور تنظیم نبود فشار وارده به پیستون که می تواند از تهیه نبودن میزان تزریق و یا این که زمانبندی احتراق نشات بگیرد باعث به ترک خوردگی پیستون میشود. همچنین مهم تماس کاملی که دارای دیواره سیلندر برقرار می کنند زمان ذیل وارد شدن پیستون، همین دیواره را از روغنهای روانکننده پاک کرده و مانع از ورود روغن به محیط احتراق میشوند. در اینجا به جهت درک خوبتر ادامه مطالب باید نکته ای را درباره سوپاپ خودرو شرح دهیم ، در سیلندرهای یک ماشین ممکن می باشد از یک سوپاپ ورودی و یک سوپاپ خروجی استفاده نمایند که به آن سیلندر دو سوپاپه می گویند. همین قطعه، استوانه ای رخ میباشد که به شاتون متصل می شود و از روش جریان رفت و رجوع و برگشت در سیلندر کار می کند. در شکل بالا فشار ناشی از احتراق باعث می شود که پیستون در اکنون حرکت به سمت بالا زمانی به نقطه مرگ بالایی نزدیک می شود اندکی به طرف راست کج شود.در عاقبت سر پایینی تراز فشار گیر اهمیت اصلی جداره سیلندر تماس پیدا می کند.پس از آنکه پیستون از نقطه مرگ بالایی گذشت،صاف می شود.در این زمان سطح فشار گیر کلیدی به طور کامل حساس جداره سیلندر تماس پیدا می کند.این تماس نوعی عمل روبشی هست که زدن پیستون را به حد اقل می رساند.در نتیجه این عمل موتور آهسته تر کار می نماید و دوام پیستون افزایش پیدا می کند.زدن پیستون معمولا صرفا در موتور های کهنه ای تماشا می شود که جدار سیلندر های آن‌ها ساییده شده و دامنه پیستون آنان ساییده و یا شکسته شده است.

نظر شما چیست ؟