قدردانی سفیر و کارمندان سفارت انگلیس از کادر درمان ایران

نظر شما چیست ؟