قاتل جرج فلوید از اتهام قتل درجه سه مبرا شد

نظر شما چیست ؟