فوت یک نفر در لرستان بر اثر حمله گراز وحشی

نظر شما چیست ؟