فشار دادن دکمه حرکات موزون توسط جهانگیری!

نظر شما چیست ؟