فروشگاه های زنجیره ای را باید به خاطر لحاظ تخفیف تشویق کرد

نظر شما چیست ؟