فرانسه سفیر خود را از ترکیه فرا خواند

نظر شما چیست ؟