فرانسه: تا پایان بحران کرونا راه زیادی مانده است

نظر شما چیست ؟