فاصله گذاری هوشمند؛ خود مراقبتی برای شکست کرونا

فاصله گذاری هوشمند؛ خود مراقبتی برای شکست کرونا

[ad_1]


در محل کار خود سعی کنیم دو متر فاصله را با دیگران رعایت کنیم. از خانه ناهار بیاوریم و تا پایان کرونا با دیگران همسفره نشویم.

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟