شکست توسعه ایران در مدل والرشتاین؛ چرا اين قدر وابسته ايم؟

شکست توسعه ایران در مدل والرشتاین؛ چرا اين قدر وابسته ايم؟

[ad_1]


بر اساس اين مدل از توسعه؛ قطع ارتباط با بسياري ازقدرت هاي جهاني تئوریزه مي شود و وضعيت توسعه كشور هماني مي شود كه اكنون شاهد هستيم.

[ad_2]

Source link

نظر شما چیست ؟