شورای امنیت قطعنامه روسیه را رد کرد

نظر شما چیست ؟