شش مرحله اصلی تعریف چارچوب پروژه

شش مرحله اصلی تعریف چارچوب پروژه

اینکه چه کسی چه کاری را تا چه وقتی بایستی انجام دهد، چیزی می باشد که مدیر پروژه وظیفه تعیین آن را دارد. مدیر پروژه های ریز و بزرگ، به زمان، عملکرد و نظم نیاز دارد. اکثر وقت ها مدیران پروژههای کوچک مجبورند بیشتر نفوذ داشته باشند تا اقتدار و اهمیت این خصوصیت گروه را رهبری کنند. برای انجام غالب همین پروژهها نیاز به جعبه ابزاری داریم به پروژه دانشجویی کامپیوتر اسم «مدیریت پروژه». کلیدی این حال، آن ها همچنین نیاز دارند که هر از چندگاهی ترقی پروژه را مهم همگی ذینفعان در میان بگذارند. این بدان معناست که هیچ پروژهای با ویژگیهای یکسان تکرار نمیشود. تمجید مدیریت پروژه و کسی که همین وظیفه را به عهده دارد، معمولی است. اصلی همین حال، رئیس وظایف فقط آنچه در این سطح رخداد می افتد نیست. اساسی این حال، اغلب اوقات همین اتفاقات طبق برنامه پیش نمیروند. به طور معمول، اسپانسر پروژه این فعالیت را در انتها یک مرحله یا این که وصال به یک نقطه عطف انجام می دهد. وقتی که خرید کننده نقشه رویکرد پروژه را تأیید کرد، یک مدیریت پروژه اهمیت تقسیم کردن فعالیتهای نقشه راه، یک طرح پروژه وظیفه محور به جهت اعضای مجموعه تولید میکند. زمان ساخت نقشه رویه پروژه، مدیر پروژه باید ریسکها، محدودیتها و اولویتهای مجموعه مستند شده در پروپوزال را در لحاظ بگیرد. یک مدیریت پروژه نقشه راه پروژه را میسازد و آن را برای تأیید به مشتری ارائه میدهد. انتها یک مرحله، یک نقطه عطف است. سرانجام، پس از جلب رضایت مشتریان از نتایج و نقطه نهایی تحویل، نوبت به بستن پروژه میرسد. پس از آن که طرح نخستین و منابع پروژه آماده شدند، پروژه وارد سطح اجرا میشود.

نظر شما چیست ؟