سرقت میلیاردی پرستار از خانه بیماری در مشهد

نظر شما چیست ؟