سخنگوی سپاه: فرآیند تولید سامانه "مستعان" تشریح خواهد شد

نظر شما چیست ؟