سازمان همکاری اسلامی، اهانت به پیامبر اسلام را محکوم کرد

نظر شما چیست ؟