سازمان سنجش از انتشار آگهی آزمون وکالت ۱۴۰۰ خودداری کرد – پایگاه خبری اختبار

سازمان سنجش از انتشار آگهی آزمون وکالت ۱۴۰۰ خودداری کرد – پایگاه خبری اختبار

2-انتشار آگهینامه تنها بوسیله کانونهای اطلاع رسانی و تبلیغاتی دارای پروانه کار از وزارت تمدن و ارشاد اسلامی و اساسی اخذ موافقت بنیادی از کمیته تبلیغات استان مجاز میباشد. تبصره: کانونهای آگهی و تبلیغاتی منتشرکننده آگهینامه مکلف هستند به هنگام پذیرش یا اخذ توصیه چاپ آگهیها مجوزها و مستندات قانونی لازم مرکز سفارشدهنده را دریافت و در صورت درخواست ادارات کل فرهنگ و تمدن و ارشاد اسلامی استانها ارائه نمایند. 7-مطالب مندرج در آگهینامهها منحصراً باید به آگهیهای تبلیغاتی اختصاص یابد و چاپ هرگونه تصویر یا مطلب تحریری اعم از خبر، گزارش، مصاحبه، یادداشت و نوشته در آگهینامه ممنوع است.تبصره: درج پیامهای عامالمنفعه فرهنگی مثل اشاعه فرهنگ وتمدن فقهی – ملی؛ مسائل مربوط به رعایت بهداشت فردی و اجتماعی، رعایت صرفهجویی در مصرف آب و انرژی، احترام به دستمزد دیگران مشروط بر آن که حجم هر پیام از 30 واژه و کلمه و جمع پیامهای آگهینامه در هر توشه تکثیر از 10 آیتم تجاوز نکند، بلامانع است. 18- حساس انتشار این دستورالعمل همه کانونهای آگهی و تبلیغاتی که در اکنون انتشار آگهینامه میباشند موظفند نسبت به به دست آوردن موافقت بنیادی از مراجع انتخاب شده در این دستورالعمل اقدام نمایند. 4-توزیع آگهی طومار های مورد قضیه این دستورالعمل به عنوان پیوست نشریات ممنوع است. تبصره: کانونها میتوانند پیوست نیازمندیهای نشریات را طی توافق مهم آنها منتشر نمایند.بدیهی میباشد طبق قانون مطبوعات؛ همین ضمائم اساسی مسئولیت نشریات منتشر می شوند. 15- پذیرش و درج آگهی در آگهی طومار منوط به رعایت قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی؛ عناوین و اصطلاحات بیگانه و دین نامه اجرایی آگهی فروش دار وامدار مسکن آن می باشد. 16- کانونهای اطلاع رسانی و تبلیغاتی در درج آگهیها موظف هستند علاوه بر رعایت مواد 11، 12، 13، 14، 15 و 17 آییننامه تأسیس و محاسبه بر طریق کار و فعالیت کانونهای اطلاع رسانی و تبلیغاتی، بندهای ماده 3 راهبرد اجرایی مصوب جلسه 11/2/79 کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی سرزمین و بقیه قوانین و مقررات موضوعه از گزاره قوانین مربوط به تبلیغات خدمات طبابت را رعایت کنند. تبصره 2: نشر آگهینامههای غیرمجلد مشروط به لحاظ کمیته تبلیغات استان و حساس رعایت مفاد همین راهبرد میباشد. 13- کانونهای آگهی و تبلیغاتی میتوانند در آگهینامه براساس نوبت انتشار، نام ماه، فصل و سال نشر را فارغ از درج شماره سطر یا این که مسلسل قید کنند. 9-جذب و درج آگهیهای دولتی نظیر مناقصهها، مزایدهها، محدودیت وراثت و تصویب شرکتها و مؤسسات در آگهینامهها ممنوع است. 10-نام کانون تبلیغاتی و کلمه ((آگهی نامه)) باید در بالاترین قسمت بر روی جلد آگهینامه، به طوری که دست‌کم 25 درصد ورقه را شامل شود به طور واضح قید شود.افزودن هرگونه اسم یا این که تیتر دیگر مانند ویژهنامه، پیششماره، فوقالعاده و عنوان ها شبیه ممنوع است. 8-درج آگهیهای احزاب و نهادهای سیاسی و آگهی نامزدهای انتخاباتی در آگهینامه ممنوع است. کامپیوترهای تمامی کاره بهطور معمول فاقد اساس قابل تهیه و تنظیم بوده و در مورد ها محدود مجهز به این ویژگی، قابلیت زیادی به جهت تغییر تحول طول و زاویه در اختیار اعضا قرار نمی دهند، ولی در آل این وان یونیوو UA-240 میتوانید از ویژگیهای شالوده قابل تهیه و تنظیم حرفهای بهرهمند شوید.

نظر شما چیست ؟