سازمان‌مل: ۱۳۰ میلیون انسان با خطر فقر شدید مواجه هستند

نظر شما چیست ؟